ការផ្ញើរផលិតផល

ข้อมูลบริษัท-50

១.សមាជិកកម្មង់ទិញទំនិញមានតំលៃមិនច្រើនជាង ៣០០០បាត
ត្រូវទូទាត់ប្រាក់សេវាកម្មបញ្ញើមកជាមួយក្រដាសកម្មង់ទិញទំនិញដូចនេះ

_កម្មង់ទិញទំនិញ មួយសំរាប់ក្រដាសការកម្មង
ចាត់កម្មង់ក្នុងក្រុងបាងកកនិងតំបន់នៅជិត តំលៃចាត់កម្មង់១០០បាត
ចាត់កម្មង់តាមបណ្តាខេត្តតំលៃចាត់កម្មង់១៥០បាត

_កម្មង់ទិញទំនិញ ករណីរួមក្រដាសទិញចាប់ ២សន្លឹកទៅ
សមាជិកនឹងទទួលបានសិទ្ធិចាត់ផ្ញើរទៅកន្លែងណាក៏បានចំនួនមួយកន្លែង តាមអាស័យដ្នានដែលបានសរសេរក្នុងក្រដាសកម្មង់ទិញប៉ុណ្នោះ
ដោយទាំងនេះសមាជិកត្រូវបង់ប្រាក់សេវាកម្មចាត់ផ្ញើរទំនិញដូចនេះ
ចាត់ផ្ញើរក្នុងក្រុងបាងកកនិងតំបន់នៅជិត តំលៃចាត់កម្មង់២០០បាត
ចាត់កម្មង់តាមបណ្តាខេត្តតំលៃចាត់កម្មង់៣០០បាត
(លើកលែងការកម្មង់ទិញនិងបង់ប្រាក់សេវាកម្មតាម 7-Eleven មិនអាចយកក្រដាសចាត់កម្មង់មករួមគ្នាបាន)

២.សមាជិកកម្មង់ទិញទំនិញមានតំលៃសរុប៣០០០បាត ឡើងទៅ
ក្រុមហ៊ុននឹងចាត់ផ្ញើរទំនិញអោយលោកអ្នកដោយមិនគិតពីតម្លៃសេវាកម្មផ្សេងៗ

៣.ករណីសមាជិកមានបំណងអោយក្រុមហ៊ុនជួយដំណើរការចាត់ផ្ញើរទំនិញ
ក្រៅពីខ ១និង២  ក្រុមហ៊ុននឹងគិតប្រាក់សេវាកម្មតាមទំងន់របស់ទំនិញដូចនេះ
០-២     គីឡូក្រាម ក្រុងបាងកកនិងតំបន់ជិតតំលៃចាត់កម្មង់១០០បាត  តាមខេត្ត ១៥០បាត
២-៥    គីឡូក្រាម ក្រុងបាងកកនិងតំបន់ជិតតំលៃចាត់កម្មង់២២០បាត  តាមខេត្ត ៣០០បាត
៥-១០  គីឡូក្រាម ក្រុងបាងកកនិងតំបន់ជិតតំលៃចាត់កម្មង់៣៨០បាត  តាមខេត្ត ៤៥០
១០      គីឡូក្រាមឡើងទៅ ក្រុងបាងកកនិងតំបន់ជិតតំលៃចាត់កម្មង់៤៥០បាត  តាមខេត្ត ៥០០បាត


ข้อมูลบริษัท-51
ការចាត់កម្មងបែបប្រៃសនីយពិសេស EMS
កំណត់សំគាល់
ការផ្ងើរតាមប្រៃសនីយ៍ EMS. ប៉ ណ អាគារដំរី ទំនិញមានទំងន់សរុប០-៥ គីឡូក្រាម
ថ្ងៃធ្វើការប្រៃសនីយ៍ ប៉ ណ អាគារដំរីគឺថ្ងៃច័ន្ទ  ថ្ងៃសុក្រលើកលែងថ្ងៃឈប់សំរាកបុណ្យនិងសៅរ៍ អាទិត្យ
រយះពេលការចាត់ផ្ញើរអាស្រ័យសេវាកម្មរបស់ប្រៃសនីយ៍ថៃដោយក្រុមហ៊ុនបានចាត់ផ្ងើរបែប EMS

ការចាត់ផ្ញើរតាមបែបឡានដឹកជញ្ជូនក្រុមហ៊ុន​នីមអេកប្រេស ចំកាត់

កំណត់សំគាល់
ថ្ងៃធ្វើការរបស់ក្រុមហ៊ុននីមអេកប្រេស ចំកាត់គឺថ្ងៃច័ន្ទ ថ្ងៃសៅរ៍ លើកលែងថ្ងៃបុណ្យសំរាកនិងថ្ងៃអាទិត្យ
រយះពេលការចាត់ផ្ញើរទំនិញស្រុកដែលនៅឆ្ងាយអាស្រ័យសេវាកម្មរបស់អ្នកទទួលបន្ត