การสมัครสมาชิก

ข้อมูลบริษัท-10 - คู่มือนักธุรกิจไอยรา 1 เล่ม - ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน/ใบสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ - Website ร้านค้า 1 Account : www.aigiv.com - การคุ้มครองแบบประกันภัยอุบัติเหตุตามเงื่อนไขที่กำหนดในปีที่ 1 (ทุนประกัน 100,000 บาท คุ้มครอง 1 ปี) สำหรับการต่ออายุในปีต่อๆ ไป มีค่าใช้จ่าย 300 บาทต่อปี (ในกรณีรักษายอด 6 เดือน ในรอบปีอายุสมาชิก จะฟรีค่าต่ออายุสมาชิก โดยท่านจะต้องจ่ายค่าต่ออายุประกันเป็นเงิน 150 บาท) ข้อมูลบริษัท-11 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2. ผู้สมัครจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อตกลงการดำเนินธุรกิจไอยราและแผนธุรกิจไอยราทุกประการ เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง -กรณีใช้สำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาใบขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ยังไม่หมดอายุ แต่ในบัตรดังกล่าวมิได้ระบุวันเดือนปีเกิด และที่อยู่ตามบัตรประชาชน จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านร่วมด้วยทุกครั้ง -กรณีใช้สำเนาใบเหลือง (ใบต่ออายุบัตรประชาชน) จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านร่วมด้วยทุกครั้ง ข้อมูลบริษัท-12 เอกสารที่ใช้ประกอบในการสมัคร 1. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 2. สำเนาใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องหากใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ใกล้หมดอายุลง นักธุรกิจไอยราจะต้องนำใบอนุญาตทำงานที่ต่ออายุ เรียบร้อยแล้วมายื่นต่อบริษัทก่อนวันหมดอายุสมาชิกภาพ โดยมิต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ มิฉะนั้นรหัสสมาชิกดังกล่าวจะถือว่าสิ้นสุด สมาชิกภาพทันที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่า วันหมดอายุของใบอนุญาตทำงานหรือ วันหมดอายุสมาชิกตามใบสมัคร อันหนึ่งอันใดถึงก่อนกัน 3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ที่เปิดในประเทศไทย พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ข้อมูลบริษัท-13 เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร 1. สำเนาบัตรประชาชนของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติ ที่ระบุที่อยู่ในประเทศไทย โดยมีรูปและวันเดือนปีเกิดที่ชัดเจน ออกโดยทะเบียนราษฎร์เท่านั้น พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 2. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ข้อมูลบริษัท-14 เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร 1. สำเนาบัตรประชาชน หรือใบสุทธิของพระภิกษุสงฆ์ ที่ยังไม่หมดอายุ 2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 3 .สำเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง หมายเหตุ : นักธุรกิจไอยราสามารถดาวโหลดรายละเอียดเกี่ยวกับ "การสมัครเป็นนักธุรกิจ" ได้จากเมนู "คู่มือนักธุรกิจ"