ការចុះឈ្មោះសមាជិក

ข้อมูลบริษัท-10

- คู่มือนักธุรกิจไอยรา 1 เล่ม

- ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน/ใบสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

- Website ร้านค้า 1 Account : www.aigiv.com

- การคุ้มครองแบบประกันภัยอุบัติเหตุตามเงื่อนไขที่กำหนดในปีที่ 1 (ทุนประกัน 100,000 บาท คุ้มครอง 1 ปี) สำหรับการต่ออายุในปีต่อๆ ไป มีค่าใช้จ่าย 300 บาทต่อปี (ในกรณีรักษายอด 6 เดือน ในรอบปีอายุสมาชิก จะฟรีค่าต่ออายุสมาชิก โดยท่านจะต้องจ่ายค่าต่ออายุประกันเป็นเงิน 150 บาท)

ข้อมูลบริษัท-11

จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2. ผู้สมัครจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อตกลงการดำเนินธุรกิจไอยราและแผนธุรกิจไอยราทุกประการ เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

-กรณีใช้สำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาใบขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ยังไม่หมดอายุ แต่ในบัตรดังกล่าวมิได้ระบุวันเดือนปีเกิด และที่อยู่ตามบัตรประชาชน จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านร่วมด้วยทุกครั้ง

-กรณีใช้สำเนาใบเหลือง (ใบต่ออายุบัตรประชาชน) จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านร่วมด้วยทุกครั้ง

ข้อมูลบริษัท-12

เอกสารที่ใช้ประกอบในการสมัคร

1. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

2. สำเนาใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องหากใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ใกล้หมดอายุลง นักธุรกิจไอยราจะต้องนำใบอนุญาตทำงานที่ต่ออายุ เรียบร้อยแล้วมายื่นต่อบริษัทก่อนวันหมดอายุสมาชิกภาพ โดยมิต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ มิฉะนั้นรหัสสมาชิกดังกล่าวจะถือว่าสิ้นสุด สมาชิกภาพทันที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่า วันหมดอายุของใบอนุญาตทำงานหรือ วันหมดอายุสมาชิกตามใบสมัคร อันหนึ่งอันใดถึงก่อนกัน

3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ที่เปิดในประเทศไทย พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

ข้อมูลบริษัท-13

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชนของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติ ที่ระบุที่อยู่ในประเทศไทย โดยมีรูปและวันเดือนปีเกิดที่ชัดเจน ออกโดยทะเบียนราษฎร์เท่านั้น พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

2. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

ข้อมูลบริษัท-14

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชน หรือใบสุทธิของพระภิกษุสงฆ์ ที่ยังไม่หมดอายุ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

3 .สำเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง หมายเหตุ : นักธุรกิจไอยราสามารถดาวโหลดรายละเอียดเกี่ยวกับ "การสมัครเป็นนักธุรกิจ" ได้จากเมนู "คู่มือนักธุรกิจ"