ការកម្មង់ផលិតផល

ក្រុមហ៊ុន អៃយ៉ារ៉ា ផ្លេនីត ចំកាត់ របៀបក្នុងការកម្មង់ទិញទំនិញសំរាប់សមាជិក មានច្រើនវិធីដូចតទៅនេះ

អ្នកធ្វើអាជីវកម្មអៃយ៉ារ៉ាអាចកម្មង់ទិញផលិតផលបាននៅការិយាល័យធំឬមណ្ឌលផ្តល់សេវាកម្មទូទាំងប្រទេស ដោយមានវិធីដូចខាងក្រោមនេះ

01. បំពេញឈ្មោះ-នាមត្រកូល លេខកូដសមាជិក ក្រដាលកម្មង់ទិញ
02. ជ្រើសប្រភេទទំនិញក្នុងក្រដាសកម្មង់ទិញ(បង្កើតគុណសម្បត្តិ/រក្សាគុណសម្បតិ្ត /បើកឬបញ្ចូល Aistock )
03. ជ្រើសប្រភេទទំនិញដែលត្រូវការបញ្ជាទិញ ចំនួយដែលត្រូវបញ្ជាទិញ និង ចំនួនទឹកប្រាក់
04. អ្នកអាចចាយប្រាក់សំរាប់តម្លៃផលិតផលតាមរយះ ចាយប្រាក់ កាតឥណទាន ដែលមានបញ្ជាក់់ឈ្មោះអ្នកជាម្ចាស់កាតប៉ុន្នោះ
05. ពេលចាយប្រាក់ហើយ អ្នកត្រូវត្រួតពិនិត្យអោយបានត្រឹមត្រូវនូវវិក័យប័ត្រទទួលប្រាក់ ឈ្មោះអ្នកកម្មង់ទិញ ប្រភេទកម្មង់ទិញ បញ្ជីឈ្មោះផលិតផល និងចំនួនអោយបានត្រឹមត្រូវ ប្រសិនបើមានភាពមិនត្រឹមត្រូវ សូមជូនដំណឹងទៅបុគ្គលឹកដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរភ្លាម បន្ទាប់មកនាំយកវិក័យប័ត្រទៅទទួលផលិតផលនៅខោតឺចំណាយផលិតផល
06. អ្នកត្រូវរក្សាទុកវិក័យប័ត្រទទួលប្រាក់ដើម្បីជាភុស្តតាង ប្រសិនបើមានការទាក់ទងមកក្រុមហ៊ុនពេលក្រោយ
07. អ្នកគួរតែពិនិត្យអោយបានត្រឹមត្រូវចំពោះទឹកប្រាក់របស់អាជីវកម្ម(ភីវី) ដែលកើតចេញពីបញ្ជីឈ្មោះកម្មង់ទិញតាមប្រព័ន្ធវេបសាយគ្រប់ពេល
08. ខោតឺសេវ៉ាកម្មសំរាប់សមាជិក បើកតាំងតែម៉ោង 09.30-19.00 រាល់ថ្ងៃ

សមាជិកអាចទិញផលិតផលដោយផ្ញើរបញ្ជីឈ្មោះការកម្មង់ទិញ(FR.002) ព្រមជាមួយឯកសារក្រដាសផ្ទេរប្រាក់តម្លៃទំនិញតាមរយះអីម៉ែល/ហ្វាក់ របស់ក្រុមហ៊ុន តាំងតែម៉ោង 09.30 – 19.00 រាល់ថ្ងៃ ដោយអ្នកត្រូវទូរស័ព្ទបញ្ជាក់បញ្ជីឈ្មោះការទិញជាមួយបុគ្គលិក Counterគ្រប់ពេលមានការកម្មង់ទិញផលិតផល

ទូរស័ព្ទតុ 02-937 4300  តដោយ 104 ទូស័ព្ទដៃ 09-0408-5993
លេខហ្វាក់ 02-937 4330
អីមេល info@aiyara.co.th

-សេវាកម្មកម្មង់ទិញអនឡាយអាចប្រើបានចំពោះអ្នកដែលឆ្លងកាត់ការចុះឈ្មោះជាសមាជិកប៉ុន្នោះ ប្រសិនបើមិនទាន់បានចុះឈ្មោះអ្នកអាចទាក់ទងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន អ្នកធ្វើអាជីវកម្មអៃយរ៉ា ឬ ធ្វើការចុះឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធអនឡាយ(មើលវិធីចុះឈ្មោះ បំពេញបែបបទចុះឈ្មោះអនឡាយ ក្នុងសៀវភៅណែនាំសំរាប់ធ្វើអាជីវកម្មអៃយ៉ារ៉ា)

-ប្រសិនបើអ្នកចូលក្នុងប្រព័ន្ធសមាជិកវេបសាយ www.aiyara.co.th រួចហើយតាំងតែដំណាក់កាលចុះឈ្មោះជាសមាជិកអនឡាយអាចចូលទៅអានចំនុចបន្តបន្ទាប់បានភ្លាម ប្រសិនបើអ្នក
មិនបានចុះឈ្មោះជាសមាជិក អ្នកត្រូវចុះឈ្មោះជាសមាជិកជាមុនសិនដោយចូលទៅវេបសាយ www.aiyara.co.th ហើយចូលទៅក្នុងប្រអប់ “ចូលជាសមាជិក” បន្ទាប់

-ជ្រើសរើសផលិតផល “កម្មង់ទិញផលិតផល” តាមមេនូកម្មង់ក្នុងប្រព័ន្ធសមាជិក និងជ្រើសរើសផលិតផលដែលអ្នកត្រូវការ បញ្ជាក់ពីចំនួន គ្រប់តាមតម្រូវការ

-ចុចប្រអប់ “ទូទាត់ប្រាក់” ដើម្បីចូលទៅដំណាក់កាលទូទាត់ប្រាក់អនឡាយ