Aiyara Information

 

AIYARA PLANET
“ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္တိုက္ရိုက္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သည့္အျဖဴေရာင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆန္းသစ္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ျခင္း”

အိုင္ယာရာပလန္နက္(Aiyara Planet) ကုမၸဏီ၏ အေျမာ္အျမင္အရမွာ တိက်မွန္ကန္မႈကိုလိုက္နာသည့္မစ္ရွင္ေအာက္တြင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေသာတိုက္ရိုက္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သည့္ အျဖဴေရာင္စီးပြားေရး ဆန္းသစ္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္၊ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္က်င့္ဝတ္အေျခခံေအာက္တြင္လူအဖြဲ႔အစည္းတန္ဖိုးကိုႀကဳိးစားအားထုတ္ၿပီးဖန္တီးၿပီး၊ ေရရွည္တည္တံ့တိုးတက္ခဲ့သသည္။ အဖြဲ႔အစည္း၏စည္းလံုးညီညြတ္မႈေၾကာင့္ အိုင္ယာရာပလန္နက္(Aiyara Planet) ကုမၸဏီ လီမီတက္အားစီးပြားေရးတည္ေဆာက္လိုသူမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ၿပီး၊အလြန္ႀကီးမားေသာအခြင့္အလမ္းကိုပို႔ေဆာင္ေပးဖို႔အသင့္ျဖစ္သည့္ထိုင္းလူမ်ဳိးတို႔၏တိုက္ရိုက္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သည့္ အျဖဴေရာင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖစ္လာသည္၊

“အိုင္ယာရာပလန္နက္၊ ထိုင္းလူမႈအဖြဲ႔အစည္းသို႔ ေကာင္းမြန္ေသာတန္ဖိုးအျဖစ္ စုေပါင္းဖန္တီးေပးျခင္း၊”

ဆိုသည္မွာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူ၊လြတ္လပ္ေသာစီးပြားေရးသမားႏွင့္ဝန္ထမ္းအားလံုးတို႔၏ စုေပါင္းသႏၷိ႒ာန္ျဖစ္သည္၊ ေကာင္းမြန္ေသာစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊က်င့္ဝတ္ႏွင့္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း၏စံခ်ိန္စံႏႈန္းေအာက္တြင္ တိုက္ရိုက္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သည့္ အျဖဴေရာင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖင့္   ထိုင္းနိုင္ငံစားသံုးသူအတြက္တန္ဖိုးရွိေသာစုေပါင္းတည္ေဆာက္မႈကိုကၽြႏု္ပ္တို႔အားလံုး သတိျပဳမိၾကသည္။

“ကၽြႏ္ုပ္တို႔တိုက္ရိုက္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သည့္ အျဖဴေရာင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း”ဟူေသာ အေျမာ္အျမင္မွစတင္ျခင္း၊
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အိုင္ယာရာပလန္နက္ကုမၸဏီ၏ အေျမာ္အျမင္(vision) အရကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ တိုက္ရိုက္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သည့္ အျဖဴေရာင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ မွန္ကန္မႈကိုလိုက္နာေသာတာဝန္ဝတၲရားေအာက္မွဆန္းသစ္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္၊ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္က်င့္ဝတ္၏အေျခခံေပၚတြင္အက်ဳိးရွိေသာတန္ဖိုးႏွင့့္ေရရွည္တည္တံ့တိုးတက္မႈကိုတည္ေဆာက္ရန္ရည္ရြယ္သည္၊အိုင္ယာနာပလန္နက္ကုမၸဏီ၏ စည္းလံုးညီညြတ္ေသာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္အတူ ကုမၸဏီအား ထိုင္းႏိုင္ငံတိုက္ရိုက္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သည့္ အျဖဴေရာင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအျဖစ္ ကိုယ္တိုင္စီးပြားေရးတည္ေဆညက္လိုသူမ်ားအတြက္ အေကာင္းမြန္ဆံုးေသာအခြင့္အလမ္းကိုအပ္ႏွံ ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထူးျခားဆန္းသစ္မႈျဖင့္ေရရွည္တည္တံ့စြာႀကီးထြားတိုးတက္သသည့္ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ဆန္းသစ္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။

အိုင္ယာရာပလန္နက္(Aiyara Planet) ကုမၸဏီသည္ စားသုံးသူ အကာအကြယ္ေပးေရးအဖြဲ႔ရံုး(The Office of the Consumer Protection Board)တြင္မွတ္ပံုတင္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ကုမၸဏီဌာနခ်ဳပ္သည္အထပ္၁၄၊ဘီတိုက္၊ဆင္အေဆာက္အဦးႀကီးတြင္ရွိၿပီး၊အသင္းဝင္မ်ားအတြက္ဘက္စံုဝန္ေဆာင္မႈျပဳလုပ္ေပးေနပါသည္၊ေခတ္မွီ၍ထူးျခားေျပာင္ေျမာက္ေသာဝိေသသလကၡဏာနွင့္အတူအမ်ိုးမ်ိုးေသာနယ္ပယ္မ်ားတြင္တီထြင္ဆန္းသစ္မႈျဖင့္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္၊ဥပမာ – ဆန္းသစ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊တစ္ကိုယ္ေတာ္စီးပြားေရးသမားစနစ္ျဖင့္ဆန္းသစ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ဆန္းသစ္ခံစားမႈအစီအစဥ္၊AISMART ဆန္းသစ္နည္းပညာစသည္တို႔ျဖစ္သည္။

01 ဆန္းသစ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊
စားသံုးသူတို႔၏ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းေဝးမႈကိုသတိျပဳမူ၊အဓိကထားၿပီးသဘာဝမွရရွိေသာအရည္အေသြးေကာင္းမြန္ၿပီး၊ေမာ္လီက်ဴးဇီဝေဗဒဆိုင္ရာသိပၸံပညာရွင္မွအေလးအနက္ထားသုေတသနျပဳၿပီး၊ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းေဝးသည့္အဆင့္ျမင့္နည္းပညာကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ထူးျခားေျပာင္ေျမာက္ေသာ ဝိေသသလကၡဏာရွိသည့္ေဈးကြက္ထဲတြင္ရွိေသာကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ျခားနားသည့္တန္ဖိုးရွိကုန္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္လာသည္။စီးပြားေရးအျဖစ္လုပ္ရန္လြယ္ကူေစသည္။

02 ၀၂ဆန္းသစ္ေသာခံစားခြင့္အစီအစဥ္….. ထရိုင္နာရီ(Trinary)၊ကလပ္စစ္(classic)ျဖစ္ျခင္း၊တရားမွ်တျခင္း၊ေရရွည္တည္တံ့ျခင္း။

အိုင္ယာရာစီးပြားေရး၏ အျခားထူးျခားမႈကေတာ့ ထရိုင္နာရီ ကလပ္စစ္ ခံစားခြင့္စီမံကိန္း(Compensation Plan) ျဖစ္ၿပီး၊ကၽြမ္းက်င္မႈရွိေသာစီမံခန္႔ခြဲသူမွအထူးသျဖင့္တီထြင္ထားျခင္းျဖစ္သည္၊တရားမွ်တၿပီး၊တိုေတာင္းေသာကာလအတြင္းစီးပြားေရးတည္ေဆာက္ႏိုင္သည္၊စီးပြားေရးေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေရးအတြက္အဓိကထားၿပီး၊အိုင္ယာနာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တိုင္း PASSIVE INCOME ဝင္ေငြမွPASSIVE LIFE ဘဝအျဖစ္အဖြဲ႔အစည္းကြန္ယက္ကိုစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေစသည္။

 03 ၀၃တခုတည္းေသာစီးပြားေရးဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္မႈစနစ္ျဖင့္…….. ဆန္းသစ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ
အဖြဲ႔အစည္းသည္တျဖည္းျဖည္းနွင့္ေရရွည္တည္တံ့ႀကီးထြားလာေစရန္စီးပြားေရးသမားမ်ားကိုပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ျဖစ္ေအာင္၊တူညီသည့္ဦးတည္မႈအတြက္တစ္စည္းတစ္လံုးတည္းေသာစြမ္းအားျဖစ္ေအာင္ဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္ေစမည့္စနစ္ရွိဖို႔လိုအပ္သည္ဟုကၽြႏ္ုပ္တို႔ယံုၾကည္ပါသည္။

Aicademyအိုင္ယာရာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္မႈအကယ္ဒမီသည္ စီးပြားေရး့ေရရွည္တည္တံ့ႀကီးထြားမႈအတြက္အေျခခံျဖစ္သည့္ကၽြမ္းက်င္ေသာပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ဖန္တီးရန္ ေနရာ ျဖစ္သည္၊ One System စနစ္သည္အိုင္ယာနာပလန္နက္စီမံခန္႔ခြဲမႈအသင္းႏွင့္မီလ်ံနာကလပ္အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မီတီ(AMRT) တို႔ပူးေပါင္းၿပီး၊စီးပြားေရးကြန္ယက္ဆိုင္ရာေလ့လာသင္ယူမႈႏွင့္ေလ့က်င့္မႈစနစ္ကိုဖန္တီးခဲသည္။ျမွင့္တင္ေရးေရာေထာက္ပံ့ေရးပါအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္မႈအားလံုးတူညီေသာစံခ်ိန္စံညႊန္းျဖစ္ေစသည္၊ တျခားႏွင့္မတူ ေသာ အိုင္ယာရာပလန္နက္၏က်င့္ဝတ္ေပၚအေျခခံသည့္စည္းလံုးညီညြတ္ေရးနွင့္ထိေရာက္မႈရွိေသာဆန္းသစ္စည္းရံုးေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈျဖစ္သည္။

04 AISMARTဆန္းသစ္ေသာစီးပြားေရးနည္းပညာ
အိုင္ယာရာပလန္နက္၏အသိဉာဏ္ကြန္ျပဴတာစနစ္သည္ အိုင္ယာရာအင္ဂ်င္နီယာအသင္းကစီးပြားေရးပံုစံႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္အထူးဖန္တီးထားသည္၊ အိုင္ယာရာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အားေခတ္သစ္နည္းပညာကိုလြယ္ကူစြာအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ႏွင့္မည္သည့္ေနရာ၊မည္သည့္အခ်ိန္မဆိုလြတ္လပ္စြာအသံုးျပဳႏိုင္ေစသည္၊လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ရလဒ္ကိုလက္ရွိအခ်ိန္ခ်က္ခ်င္းသိႏိုင္သည္၊အိုင္ယာနာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အား ၃၆၀ ဒီဂရီ ပလက္ေဖါင္းမ်ဳိးစံုေထာက္ပံ့အသံုးျပဳႏိုင္ရန္တီထြင္ထားသည္။


Executive Team


Support Team


Award of Pride

ข้อมูลบริษัท-15

ข้อมูลบริษัท-16