ស្ដង់ដារផលិតផល

ការប្តេជ្ញាសំខាន់របស់អៃយ៉ារ៉ា ផ្លេនីត
 “ប្តេជ្ញាក្នុងការផ្តល់តម្លៃដល់សង្គម” អៃយ៉ារ៉ាយកចិត្តទុកលើសុវត្ថិភាពដល់អ្នកប្រើ
ប្រាស់ជាចម្បងដោយជ្រើសយកតែផលិតផលប្រកដទៅដោយគុណភាពពីធម្មជាតិ ដែលមានទិន្នន័យធានាខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តជីវម៉ូលេគុលដ៏ល្បីល្បាញដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់អៃយ៉ារ៉ា ផ្លេនីត ដែលមានសុវត្ថិភាពដោយមានវិធីក្នុងការផលិតលំដាប់ខ្ពស់រហូតដល់ក្លាយជា “ផលិតផលដ៍ល្បីមានលក្ខណៈសំគាល់យ៉ាងច្បាស់លាស់ដែលជាផ្តល់តំលៃដល់អ្នកប្រើប្រាស់ពោពេញទៅដោយមោទនភាព”


– មានទិន្នន័យបញ្ជាក់ខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ត
– សុវត្ថិភាពសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់100%
– ប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ប្រើហើយទទួលបានផល
– ទទួលបានភាពពេញចិត្ត 100%
– ការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបរិស្ថាន

AIhealth  ជាក្រុមផលិតផលដើម្បីសុខភាពរកឃើញដោយអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តផ្នែកធម្មជាតិដែលមានផ្សំបញ្ចូលគ្នាជាមួយនិងការរកឃើញថ្មីក្នុងការមើលថែសុខភាពយ៉ាងពិសេសដែល មិនធ្លាប់មានមកពីមុនមក
AIbody ជាក្រុមផលិតផលមើលថែសុខភាព អនាម័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលចំរាញ់ចេញពីធម្មជាតិ
AILADA ជាប្រភេទផលិតផលដើម្បីភាពស្រស់ស្អាត ពេលណាពិភពលោកនេះមិនឈប់វិល យើងក៏មិនត្រូវឈប់អភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនឯងដែរ ជឿរលើគុណតំម្លៃពីធម្មជាតិនាំមកនូវភាពស្រស់ស្អាតមិនមានទីមញ្ចប់
AIhouse