ကုန္ပစၥည္းအရည္အေတြး

With the aspiration of Aiyara Planet

“လူ့အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္တန္ဖိုးဖန္တီးရန္ႀကိဳးပမ္း။” အိုင္ယာရာသည္စားသံုးသူ၏ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈကိုအဓိကထား၍သဘာဝမွအရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ၊အိုင္ယာရာပလန္နက္၏ထူးခၽြန္သိပၸံပညာရွင္မ်ားမွ ေမာ္လီက်ဴးဆိုင္ရာသိပၸံနည္းက်အတည္ျပဳေသာအခ်က္အလက္မ်ားရွိသည့္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ထုတ္လုပ္သည္၊ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာနည္းလမ္းကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ရွင္းလင္းေသာလကၡဏာရွိသည့္ထူးျခားေျပာင္ေျမာက္ေသာထုတ္ကုန္အျဖစ္စားသံုးသူသို႔ဂုဏ္ယူမႈနွင့္အတူပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္သည့္ကုန္ပစၥည္း။” ျဖစ္လာသည္။ 


– သိပၸံနည္းက် အတည္ျပဳေသာအခ်က္အလက္မ်ားရွိျခင္း၊
– စားသံုးသူမ်ား၏ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈသည္၁၀၀%
– အသံုးျပဳၿပီး၊အက်ိဳးေပးရလဒ္ျမင္သည္၊ထိေရာက္မႈထက္ျမက္သည္၊
– ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈအာမခံခ်က္၁၀၀%
– ပတ္ဝန္းက်င္ႀကီးၾကပ္ထိန္းသိမ္းေရးကိုသိနားလည္မႈရွိသည္။

AIhealth မည္သည့္ေနရာတြင္မရွိေသးေသာ က်န္းမာေရးကို နက္ရွိုင္းစြာ ေစာင့္ေရွာက္ေပးသည့္ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ၏ တန္ဖိုးႏွင့္ေပါင္းစပ္ထားသည့္သဘာဝတရားသိပၸံ၏ က်န္းမာေရးထုတ္ကုန္မ်ားအုပ္စု ျဖစ္သည္။

AILADA ေနာက္အဆင့္ေစာင့္ေရွာက္မႈျဖစ္ေသာသဘာဝမွေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ေကာင္းမြန္ေသာ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္း ေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈကုန္ပစၥည္းမ်ားအုပ္စု ျဖစ္သည္။

AIbody လွပမႈအတြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအုပ္စု၊ – ကမၻာႀကီးကဘယ္ေတာ့မွလည္ပတ္မႈရပ္တန္႔ျခင္းမရွိသလို၊ ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုး တက္ေရးလုပ္ငန္းလည္းရပ္တန္႔မထားပါ၊ အဆံုးမဲ့အလွအပတရားကိုေျပာင္းလဲေစသည့္ သဘာဝတရား ၏တန္ဖိုးကို က်ေနာ္တို႔ ယံုၾကည္ပါသည္။

AIhouse