คุณธนภัทร-คุณสุรพล ชาวสูงเนิน


คุณเกรียงศักดิ์ เลิศมโนรัตน์

"ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน เราเท่านั้นที่ลิขิตชีวิตเอง"