คุณนรินทร์ พรหมมุสิก-คุณปุณิกา จี้เพชร

Platinum Star (PS)