คุณนันทภพ สุขิโต-คุณสุทธิรัตน์ พลายแสงแก้ว

Platinum Star (PS)