คุณพีร์ประภัสร์ อินสุวรรณโณ-คุณพีระวรรษ กอบจิตไตรสิน

Platinum Star (PS)