คุณวิรัช จันทร์งาม-คุณสุเทพ จันทร์งาม

Platinum Star (PS)