คุณอำพร น้อยหา-คุณธานินทร์ เลี่ยมเพ็ชรรัตน์

Platinum Star (PS)