คุณเกริกไกรวัล เคนมา คุณอรชพร เคนมา

Platinum Star (PS)