คุณโดม รอดกลาง-คุณมนพัทธ์ ดีไพร

Platinum Star (PS)