PLATINUM

CHANLAK PHUN-CHO NUTH

Platinum Star (PS)

PS CHANLAK PHUN-CHO NUTH