คุณนพรัตน์-คุณกิติพงศ์ พลศักดิ์ขวา

Pearl Star (PES)