คุณพินิตย์ ศรียาลัย-คุณลภัสรดา สีจางวาง

Black Pearl Star (BPS)