คุณจิรัตติ สวัสนาที-คุณเฉลิมพล พังจุนันท์

Ruby Star (RUS)