คุณพิมพ์มาดา-คุณกิตดนัย ตระกลพิศิษฐ์

Ruby Star (RUS)