คุณประพล ฉิมพาลี-คุณพนิตา หรั่งยิ้ม

Sapphire Star (SAS)