“เบาหวาน เลี่ยงได้”
เบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากการขาดอินซูลิน หรือประสิทธิภาพการทำงานของอินซูลินไม่ดี จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาต่อเนื่องเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนเรื้อรัง เช่น เบาหวานขึ้นจอประสาทตา ไตวายเรื้อรังจากโรคเบาหวาน เป็นต้น
ด้วยความปรารถนาดี ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ จากผลิตภัณฑ์ AIFACAD
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมงานวิจัยระดับชีวโมเลกุล สำหรับคนรักสุขภาพและผู้มีปัญหาภาวะน้ำตาลในเลือดไม่สมดุล