ផែនការប្រាក់ចំនូល

តារាងការចាយប្រាក់លើកទឹកចិត្ត Trinary classic ក្រុមហ៊ុនអៃយ៉ារ៉ាផ្លេនីត ចំកាត់(រក្សាសិទ្ធិ)

หน้าปันผลธุรกิจ-01
១ តំលៃចុះឈ្មោះ ៣០០បាត ឆ្នាំទទួលសៀវភៅតូចដំណើរការជំនួញ ១ set  ទទួលទស្សនាវដ្តីAivision ប្រចាំឆ្នាំ ទទួលវេបសាយជំនួញ AIGIV.COM ប្រចាំឆ្នាំ 2 មិនមានការបង្ខំទិញទំនិញនិងអាចសន្សំចំនួនការអ័បក្រេតផេកកិចបាន៣៦៥ថ្ងៃរាប់តំាងតែថ្ងៃទទួលពាក្យ 3 ចុះឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធ AISMART បានគ្រប់ពេលពេញពិភពលោក ២៤ម៉ោង បែប Online Real Time ៤ ទទួលសិទ្ធិចូលរួមប្រជុំឪកាសការធ្វើជំនួញ ABO ( AIYARA Business Opportunity)

หน้าปันผลธุรกิจ-02

RETAIL BONUS
ចំណូលពីការចំណាយប្រីក(Retail Bonus) ៣០%-៤០%

FAST START BONUS
ប្រាក់ប៊ូណាត់ណែនាំ(Fast Start Bonus) ៧៥%

LARGE TEAM BONUS
ប៊ូណាត់ចាត់ការក្រុមធំL/T ( Large Team) ១០%

MEDIUM TEAM BONUS
ប៊ូណាត់ចាត់ការក្រុមកណ្តាល(Medium Team) ២០%  Trinary Booster 5%

 SMALL TEAM BONUS
ប៊ូណាត់ចាត់ការក្រុមតូច S/T (Small Team) ៣៥%

MATCHING LEADER BONUS
ប៊ូណាត់ចាត់ការអ្នកដឹកនាំក្រុម (Matching Leader Bonus) ១៧៥%

FUND HOME AND CAR
មូលនិធិផ្ទះនិងរថយន្ត (Fund Home and Car)

ONE TIME BONUS
ប៊ូណាត់អភិវឌ្ឈន៍សាខា(One Time Bonus)

หน้าปันผลธุรกิจ-03

ផែកឃិតផ្សេងៗអោយផលដល់សិទ្ធិប្រយោជន៍នៃកាទទួលផលតបស្នង តាមផ្លូវទី២ និងតាមផ្លូវទី៣៤៥ ប៉ុណ្នោះ
ตารางคุณสมบัติการสมัครตามแพคเกจ-02

 หน้าปันผลธุรกิจ-04

ឧទាហរណ៍ទី១
ការគណនាផលតបស្នង(តំលៃប្រកាសខែមីនា២០១២)
ផលិតផលអាហារបំប៉ន AIMMURA  ១ កំប៉ុង (៦០គ្រាប់) តម្លៃលក់(RP) ១៥០០បាត
អ្នកជំនួញអៃយ៉ារ៉ា ទិញផលិតផល AIMMURA  ១ កំប៉ុង  តម្លៃសមាជិក(DP)  ១១០០បាត
ដូចច្នេះ អ្នកទំនួញអៃយ៉ារ៉ា ចំណាយផលិតផល AIMMURA បានផលកាំរៃស្មើ ៤០០បាត


หน้าปันผลธุรกิจ-05

អ្នកទំនួញអៃយ៉ារ៉ាបានសិទ្ធិប្រយោជន៍នៃការទទួលប៉ូណាត់តាមផេកកិចដូចនេះ
โบนัสค่าแนะนำผลิตภัณฑ์-02-03ឧទាហរណ៍
អ្នកទំនួញអៃយ៉ារ៉ាបានសិទ្ធិពីផេកកិចលំដាប់ Exclusive បានណែនាំសមាជិកដែលខ្លួនបានណែនាំត្រង់ជាសមាជិកនៃលំដាប់ថ្នាក់ G១ មានការទិញផលិតផលអាហារបំប៉ន AIMMURA ១ កំប៉ុង ក្នុងតម្លៃសមាជិក DP= ១១០០បាត  PV=២០០ពិន្ទុ

អ្នកទំនួញអៃយ៉ារ៉ា នឹងបានប៉ូណាត់តំលៃណែនាំត្រង់ស្មើនិង ២០០*៥០%=១០០ បាត
ហើយប្រសិនបើអ្នកជំនួញអៃយ៉ារ៉ាថ្នាក់កូននៃលំដាប់ទីG2=1ម្នាក់  G3=1 ម្នាក់ G4=  1 ម្នាក់ និង G5=1 ម្នាក់
ទិញផលិតផលអាហារបំប៉ន AIMMURA  ម្នាក់ ១០ កំប៉ុង
អ្នកជំនួញអៃយ៉ារ៉ា នឹងទទួលប៉ូណាត់តំលៃណែនាំស្មើនឹង

G2=1 ម្នាក់*2000PV*5%=100 បាត
G3=1 ម្នាក់*2000PV*5%=100បាត
G4=1 ម្នាក់*2000PV*5%=100បាត
G5=1 ម្នាក់*2000PV*10%=200បាត
ដូចនេះអ្នកជំនួញអៃយ៉ារ៉ាត្រូវបានទទួលតំលៃណែនាំរបស់បណ្តាញ G2 G5 រួមទាំងអស់
หน้าปันผลธุรกิจ-06
១០%  របស់ពិន្ទុក្រុមធំL/T ដោយមិនបានប្រាក់ចំណូលគុណបូណាត់តាមផេកកិចដែលកំណត់***

ឧទាហរណ៍៣
អ្នកជំនួញអៃយ៉ារ៉ាមានពន្ទុក្រុមធំL/T(GPV) ស្មើរនឹង10000PV
ហើយត្រូវការមានប្រាក់សរុបសមាមាត្ររបស់ពិន្ទុក្រុមកណ្តាលM/T (GPV) មិនតិចជាង ១០០០PV
អ្នកជំនួញអៃយ៉ារ៉ា និងទទួលប៊ូណាត់គ្រប់គ្រងក្រុមកណ្តាល L/T ស្មើនិង ១០% *10000PV=1000បាត

 

20% របស់ពិន្ទុក្រុមកណ្តាលM/T ដោយមិនបានកើនប្រាក់ចំណូលគុណបូណាត់តាមផេកកិចដែលបានកំណត់***បូណាត់ពិសេស Trinary Booster  ទទួលបន្ថែម 5%  របស់ពិន្ទុក្រុមកណ្តាល(GPV) ពេលអ្នកជំនួញអៃយ៉ារ៉ាគ្រប់គ្រងក្រុមតូច S/T (small Team) អោយមានការសន្សំពិន្ទុពីលេខណែនាំត្រង់មិនតិចជាង៥០០PV

ឧទាហរណ៍ 4.1
អ្នកជំនួញអៃយ៉ារ៉ាដែលមានពិន្ទុសន្សំក្រុមកណ្តាលM/T (GPV) ស្មើរនឹង ១០០០០PV
ដូចនេះត្រូមានការសន្សំសមាមាត្ររបស់ពិន្ទុក្រុមធំ L/T (GPV) មិនតិចជាង១០០០០PV
អ្នកជំនួញអ៉ាយ៉ារ៉ានឹងទទួលបានបូណាត់គ្រប់គ្រងក្រុមកណ្តាល M/T ស្មើនិង ២០% *10000PV= 2000បាត

ឧទាហរណ៍ 4.2
ពីឧទាហរណ៍ 4.1 បើ អ្នកជំនួញអៃយ៉ារ៉ាមានការពិន្ទុសន្សំរបស់ក្រុមតូច S/T ពីលេខណែនាំត្រង់ស្ម
និង៥០០PV នៅក្នុងនោះដូចនេះនៃពេលរួមផល
អ្នកជំនួញអៃយ៉ារ៉ានឹងទទួលបានបូណាត់ពិសេស Trinary Booster ស្មើនិង ៥%*10000PV (M/T)=500បាត

หน้าปันผลธุรกิจ-08
ឧទាហរណ៍ 5
អ្នកជំនួញអៃយ៉ារ៉ា ដែលមានពិន្ទុសន្សំក្រុមតូច S/T  (GPV) ស្មើនិង 10000 PV
និងត្រូវមានសន្សំសមាមាត្ររបស់ពិន្ទុក្រុមធំ L/T(GPV) មិនទាបជាង 10000PV
អ្នកជំនួញអៃយ៉ារ៉ា នឹងទទួលបូណាត់គ្រប់គ្រងក្រុមតូចស្មើនឹង 30% *10000PV=3000បាត

 หน้าปันผลธุรกิจ-09
โบนัสบริหาร-04

កំណត់សំគាល់
ផេកកិច Basic- Exclusive ប្រសិនមិនរក្សាផលប្រយោជន៍ 500PV/ខែ
អាចទទួលផលតបស្នងបានផេកកិច Member និងរក្សាពិន្ទុL/T ខ្ពស់បំផុតមិនកើនជាង 100000 PV
តែដូចនេះប្រសិនបើផេកកិចBasic-Exclusive មានការរក្សាប្រយោជន៍សន្សំគ្រប់500PV
ផេកកិច Basic –Exclusive   ដែលមានការក្សាផលប្រយោជន៍៥០០PV/ខែតិចជាង ៦ខែក្នុងមួយាឆ្នាំ ប្រព័ន្ធនឹងសន្សំពិន្ទុL/T ខ្ពស់បំផុតមិនទាបជាង100000PV នៃថ្ងៃគ្រប់ជុំបញ្ជីធានាគារម្នាក់

 หน้าปันผลธุรกิจ-10

ការទទួលបូណាត់គ្រប់គ្រងអ្នកនាំជំនួញ មូលនិធិផ្ទះរថយន្តនិងបូណាត់អភិវឌ្ឈន៍បណ្តាញ  នោះអាស្រ័យជាមួយគុណសម្បត្តិអ្នកជំនួញ ដូចនេះ
ตารางคุณวุฒิ-05ตารางคุณวุฒิ2-05-06ตารางคุณวุฒิ3-05-07
หน้าปันผลธุรกิจ-11
ចែកជា៣ផ្នែក
៦.១បូណាត់គ្រប់គ្រងអ្នកនំាជំនួញ ថ្នាក់100% សំរាប់អ្នកជំនួញអៃយ៉ារ៉ាដែលមានតំណែងគុណភាពតាំងតែ Bronze Star តទៅ
៦.២បូណាត់គ្រប់គ្រងអ្នកនំាជំនួញថ្នាក់ចៅ50%សំរាប់អ្នកជំនួញអៃយ៉ារ៉ាដែលមានតំណែងគុណភាពតាំងតែ Silver Star តទៅ
៦.៣បូណាត់គ្រប់គ្រងអ្នកនំាជំនួញចៅទួត25% សំរាប់អ្នកជំនួញអៃយ៉ារ៉ាដែលមានតំណែងគុណភាពតាំងតែ Gold Star តទៅ

หน้าปันผลธุรกิจ-12

ឧទាហរណ៍ទី តាមរូបភាពប្រកប
អ្នកទទួលគុណសម្បត្តិ  Gold Star
និងអ្នកបានពិន្ទុណែនាំត្រង់លោក A
និងលោក A  បានពិន្ទុណែនាំត្រង់លោក B
និងលោក B  បានពិន្ទុណែនាំត្រង់លោក C
សន្និដ្នានថា  លោក A មានពិន្ទុក្រុមធំ L/T  ស្មើនិង100000 PV
លោក B មានពិន្ទុក្រុមធំ L/T  ស្មើនិង100000 PV
លោក C មានពិន្ទុក្រុមធំ L/T  ស្មើនិង100000 PV
ពីចំណូលផ្លូវទី 3 បូណាត់គ្រប់គ្រងក្រុមធំ L/T  ស្មើនិង 10%  របស់ពិន្ទុក្រុមដែលអាចសមាមាត្របាន
លោក A ទទួលបូណាត់គ្រប់គ្រងក្រុមធំ L/T  ពិន្ទុសមាមាត្រ ស្មើនិង 10% *100000 PV= 10000 បាត
លោក B ទទួលបូណាត់គ្រប់គ្រងក្រុមធំ L/T  ពិន្ទុសមាមាត្រ ស្មើនិង 10% *100000 PV= 10000 បាត
លោក C ទទួលបូណាត់គ្រប់គ្រងក្រុមធំ L/T  ពិន្ទុសមាមាត្រ ស្មើនិង 10% *100000 PV= 10000 បាត

ដូចនេះ អ្នកទទួលបូណាត់គ្រប់គ្រងអ្នកនាំជំនួញ ដូចនេះ
ថ្នាក់កូន  ស្មើនឹង 100%  របស់បូណាត់គ្រប់គ្រងក្រុមធំរបស់លោក A=10000  បាត
ថ្នាក់ចៅ  ស្មើនឹង 50%  របស់បូណាត់គ្រប់គ្រងក្រុមធំរបស់លោក B=5000  បាត
ថ្នាក់ចៅទួត  ស្មើនឹង 25%  របស់បូណាត់គ្រប់គ្រងក្រុមធំរបស់លោក A=2500  បាត
អ្នកជំនួញអៃយ៉ារ៉ាបានបូណាត់រួមទាំងអស់ស្មើនឹង 10000+5000+2500បាត= 17500បាត

หน้าปันผลธุรกิจ-13

អ្នកជំនួញអៃយ៉ារ៉ា លំដាប់ Blue Star
ដែលរក្សាគុណសម្បត្តិប្រចាំខែទទួល បូណាត់មូលនិធិផ្ទះនិងរថយន្ត10000បាត/ខែ
អ្នកជំនួញអៃយ៉ារ៉ា លំដាប់ Emerald Star
ដែលរក្សាគុណសម្បត្តិប្រចាំខែទទួល បូណាត់មូលនិធិផ្ទះនិងរថយន្ត20000បាត/ខែ
អ្នកជំនួញអៃយ៉ារ៉ា លំដាប់ Diamond  Star
ដែលរក្សាគុណសម្បត្តិប្រចាំខែទទួល បូណាត់មូលនិធិផ្ទះនិងរថយន្ត30000បាត/ខែ

หน้าปันผลธุรกิจ-14

អ្នកជំនួញអៃយ៉ារ៉ា លំដាប់ Crown Diamond Star                                       Crown
ដែលទទួលគុណសម្បត្តិ ទទួលបូណាត់អភិវឌ្ឈន៍បណ្តាញ បែបចាយតែម្តង ស្មើនឹង 5000000បាត  Diamond star
អ្នកជំនួញអៃយ៉ារ៉ា លំដាប់ Triple Diamond Star                                       Triple
ដែលទទួលគុណសម្បត្តិ ទទួលបូណាត់អភិវឌ្ឈន៍បណ្តាញ បែបចាយតែម្តង ស្មើនឹង 3000000បាត  Diamond star
អ្នកជំនួញអៃយ៉ារ៉ា លំដាប់ Double Diamond Star                                       Double
ដែលទទួលគុណសម្បត្តិ ទទួលបូណាត់អភិវឌ្ឈន៍បណ្តាញ បែបចាយតែម្តង ស្មើនឹង 1000000បាត  Diamond star
អ្នកជំនួញអៃយ៉ារ៉ា លំដាប់ Sapphire  Star
ដែលទទួលគុណសម្បត្តិ ទទួលបូណាត់អភិវឌ្ឈន៍បណ្តាញ បែបចាយតែម្តង ស្មើនឹង 15000បាត  Sapphire  star
អ្នកជំនួញអៃយ៉ារ៉ា លំដាប់ Peal Star
ដែលទទួលគុណសម្បត្តិ ទទួលបូណាត់អភិវឌ្ឈន៍បណ្តាញ បែបចាយតែម្តង ស្មើនឹង 10000បាត  Pearl Star
អ្នកជំនួញអៃយ៉ារ៉ា លំដាប់ Platinum  Star
ដែលទទួលគុណសម្បត្តិ ទទួលបូណាត់អភិវឌ្ឈន៍បណ្តាញ បែបចាយតែម្តង ស្មើនឹង 5000បាត  Platinum  Star
កំណត់សំគាល់
ការទទួលបូណាត់អភិវឌ្ឈន៍បណ្តាញ  ពេលអ្នកជាប់គុណសម្បត្តិតាមដែលកំណត់  អ្នកនឹងបានទទួលបូណាត់ អភិវឌ្ឈន៍បណ្តាញតាមចំណូលដែលកំណត់ជាដំបូង ដោយមិនអាចទទួលបូណាត់ដែលស្មុគស្មាញដែលក្នុងតំណែងនិមួយបាន

หน้าปันผลธุรกิจ-16

ផលតបស្នងច្រកទី ២៣៤៥និង៦
បិទជុំការសរុបផលការតបស្នង គ្រប់ជុំថ្ងៃទី 5 10 15 20 25
និងថ្ងៃចុងខែ ដោយទទួលបូណាត់នៃជុំ ៥ថ្ងៃ បន្ទាប់
ផលតបស្នងច្រកទី 7
បិទជុំរាល់ៗថ្ងៃចុងខែ ទទួលបូណាត់ថ្ងៃទី ១៥ របស់ខែបន្ទាប់
ផលតបស្នងច្រកទី 8
បិទជុំរាល់ៗថ្ងៃ29 ធ្នូរាល់ឆ្នាំ ទទួលបូណាត់ត្រីមាសទី1  របស់ឆ្នាំបន្ទាប់

หน้าปันผลธุรกิจ-15

ច្រកទី 2 បូណាត់តំលៃណែនាំ (Fast Start Bonus) 75% PV
ច្រកទី 3 បូណាត់គ្រប់គ្រងក្រុមធំ L/T (Large Team) 10% GPV
ច្រកទី 4  បូណាត់គ្រប់គ្រងក្រុមកណ្តាលM/T(Medium Team) 20%
GPV+Trinary Booster 5% GPV
ច្រកទី 5  បូណាត់គ្រប់គ្រងក្រុមតួច S/T (Small Team) 30% GPV
ច្រកទី 6   បូណាត់គ្រប់គ្រងអ្នកនំា( Matching Leader  Bonus)
175% របស់ 10%  GPV  L/T
ច្រកទី 7  មូលនិធិផ្ទះនិងរថយន្ត( Found Home & Car)
ច្រកទី 8 បូណាត់អភិវឌ្ឈន៍បណ្តាញ(One Time Bonus)