ไม่สามารถสมัครโดยตรงได้ค่ะ ต้องสมัครผ่านนักธุรกิจตัวแทนเท่านั้น และเป็นนโยบายที่บริษัทจะไม่สามารถแนะนำนักธุรกิจรายใดๆเพื่อให้สมัครได้ ทั้งนี้ผู้ต้องการสมัครรายใหม่สามารถหาข้อมูลนักธุรกิจได้ทางอินเตอร์เน็ตได้ค่ะ โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น หากตรวจพบข้อมูลเท็จ จะถือการสมัครเป็นโมฆะ