การชื้อทำคุณสมบัติ คือการซื้อแบบสะสมคะแนนเพื่อทำคุณสมบัติเลื่อนขั้นคุณวุฒิต่างๆ เพื่อให้ขยายโอกาสรับผลประโยชน์ตามแผนการจ่ายของบริษัท

ส่วนการรักษายอดรายเดือน เป็นการรักษาสถานะ ACTIVE เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้สามารถมีโอกาสรับผลประโยชน์ได้ครบทุกช่องทางตามที่แผนการจ่ายของบริษัทกำหนดไว้