Team Active เป็นคุณสมบัติหนึ่งในแผนปันผลของไอยรา ที่ระบุให้นักธุรกิจไอยราต้องจัดสรรให้ทีมงานแนะนำตรงส่วนตัว ดำรงอยู่ในคุณสมบัติที่กำหนดไว้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแผนการปันผล)