สำหรับ Aistock จะเก็บคะแนนให้ 2 รอบเดือน โดยจะนับรอบทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน

ยกตัวอย่าง ลูกค้าเปิดAistock วันที่ 24 เดือนตุลาคม 2561 ระบบจะโอนคะแนนเข้ายอดส่วนตัว 25 เดือนธันวาคม 2561