จำเป็นต้องใช้เอกสารฉบับจริงได้แก่

  1. ใบสมัคร กรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วน
  2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา
  3. สำเนาหน้าสมุดบัญชี พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา

สามารถส่งโดยตรงที่ Counter Service ทุกสาขา หรือ ส่งมาทางอีเมลล์ info@aiyara.co.th หรือทางไปรษณีย์ **ภายใน 30 วัน