บริษัทกำหนดอายุของการสมัครสมาชิกจะต้องเป็นผู้มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป ตามกฏหมาย