การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชี / เปลี่ยนแปลงที่อยู่

ลูกค้าจะต้องยื่นเอกสาร ได้แก่ ใบคำร้อง /สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา ส่งได้ทางช่องทางดังนี้

ยื่นด้วยตัวเองที่เคาน์เตอร์

หรือส่งไปรษณีย์

หรือ Email: info@aiyara.co.th

หรือ FAX:02-5143944