สิ่งที่ต้องนำมาเพื่อยื่นเคลมสินค้า โดยจะต้องนำมายื่นที่ศูนย์บริการของบริษัทด้วยตัวเอง

สินค้าที่ชำรุด / ใบเสร็จ / สำเนาบัตรประชาชน / ใบคำร้อง

การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดสำหรับกรณีการเคลมสินค้า