พีวี (Point Value : PV) หมายถึง คะแนนของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการที่บริษัทกำหนดขึ้น เพื่อใช้สำหรับการคำนวณผลตอบแทนหรือโบนัสต่างๆ ของนักธุรกิจไอยราตามแผนธุรกิจไอยรา