57 ถ.โชติวิทยะกุล 4   ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่   จ.สงขลา 90110, THAILAND