288/23 ถ.มหิดล  ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100, THAILAND