កម្មវិធីថ្មីSee more

(Thai) ABO วันอาทิตย์

(Thai) ABO วันอาทิตย์

(Thai) ABO วันอาทิตย์ ที่ 24 มิถุนายน 2561 เริ่มเวลา 12.30 น. ณ สำนักงานใหญ่ อาคารไอยเรศวร ห้องประชุม A พบกับวิทยากรไอยราคุณภาพ

(Thai) ABC Hightlights

(Thai) ABC Hightlights

(Thai) หลักสูตรเริ่มต้นสำหรับนักธุรกิจไอยรา อบรมวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานใหญ่ อาคารไอยเรศวร เวลา 12.00-17.00 น. โดย ดร.กัมปนาท บุญราศรี อ.ชาญวิทย์ เมธาชัยวุฒิ และคณะวิทยากรสโมสรสิบล้าน

(Thai) AIYARA LEADER COURSE

(Thai) AIYARA LEADER COURSE

(Thai) หลักสูตรที่จะพัฒนาและยกระดับความพร้องสู่ “ผู้นำมืออาชีพ” วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานใหญ่ อาคารไอยเรศวร โดย ดร.กัมปนาท บุญราศรี และ อ.ชาญวิทย์ เมธาชัยวุฒิ จำหน่ายบัตรผ่านระบบ AISMART ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

កម្មវិធីកន្លងមកSee more

(Thai) งานบุญใหญ่ไอยรา

(Thai) งานบุญใหญ่ไอยรา

(Thai) #ไอยราแพลนเน็ต นำโดย ดร.กัมปนาท- ผอ.เมย์ลดา บุญราศรี อ.ชาญวิทย์ เมธาชัยวุฒิ ผอ.กิตติศักดิ์ บุญราศรี คณะผู้บริหาร  พนักงานไอยรา  นักธุรกิจอิสระ ได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่หลวงปู่ศรีจันทร์ และพระสงฆ์คณะบรรลือธรรม

(Thai) พลังความสำเร็จ One Momentum 1

(Thai) พลังความสำเร็จ One Momentum 1

(Thai) เมื่อวันที่ 27 พค.ที่ผ่านมา #ไอยราแพลนเน็ต นำทัพโดย #บอสไอยรา ดร.กัมปนาท บุญราศรี ผอ.เมย์ลดา บุญราศรี และผอ.กิตติศักดิ์ บุญราศรี ได้จัดงานเกียรติยศเชิดชูผู้ประสบความสำเร็จ ในงาน One Momentum ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ ถ.พหลโยธิน

(Thai) ไอยราฯ นำเที่ยวทริปฮ่องกง-เซินเจิ้น

(Thai) ไอยราฯ นำเที่ยวทริปฮ่องกง-เซินเจิ้น

(Thai) 17 – 19 พค.ที่ผ่านมา #ไอยราแพลนเน็ต นำโดย ดร.กัมปนาท- ผอ.เมย์ลดา บุญราศรี, อาจารย์นิกร ดุกสุกแก้ว นำนักธุรกิจกว่า 150 ท่าน เหิรฟ้าชมความงามของเมืองฮ่องกง-เซินเจิ้น..สุข สนุก เต็มทริปเช่นเคย

ផ្សព្វផ្សាយ See more

(Thai) การสร้างเพจและการตั้งชื่อโปรไฟล์

(Thai) การสร้างเพจและการตั้งชื่อโปรไฟล์

(Thai) การสร้างเพจและการตั้งชื่อโปรไฟล์ Social Media บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ดังนี้

(Thai) หนังสือ “องศาความสุข”

(Thai) หนังสือ “องศาความสุข”

(Thai) Pocketbook “องศาความสุข” โดย ดร.กัมปนาท บุญราศรี ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ เคาท์เตอร์สำนักงานใหญ่ ได้ทุกวันทำการ

(Thai) Products for Life

(Thai) Products for Life

(Thai) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่สร้างคุณค่าและคุณภาพของชีวิต ไอยรา แพลนเน็ต องค์กรแห่งนวัตกรรม

ប្រកាសSee more

  • (Thai) ประกาศรายชื่อนักธุรกิจ คุณวุฒิ PLATINUM STAR, BLACK PEARL STAR

    (Thai) ประกาศรายชื่อนักธุรกิจ คุณวุฒิ PLATINUM STAR และ BLACK PEARL STAR รอบวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2561

  • (Thai) ประกาศรายชื่อนักธุรกิจคุณวุฒิ BS AWARD, SS AWARD, GS AWARD, DGS AWARD, TGS AWARD

    (Thai) ประกาศรายชื่อนักธุรกิจคุณวุฒิ BS AWARD, SS AWARD, GS AWARD, DGS AWARD, TGS AWARD รอบวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2561

  • (Thai) ประกาศรายชื่อนักธุรกิจ คุณวุฒิ PLATINUM STAR

    (Thai) ประกาศรายชื่อนักธุรกิจ คุณวุฒิ PLATINUM STAR รอบวันที่ 1-30 เมษายน 2561

អត្ថបទSee more

(Thai) ความสำเร็จเหนือขีดจำกัด

(Thai) ความสำเร็จเหนือขีดจำกัด

(Thai) “การที่คนเราไม่สามารถทะลุขีดจำกัด เพราะเขาถูกจำกัดจากความคิด ความเชื่อ จิตใจ และการกระทำของตัวเอง”

(Thai) one system all success

(Thai) one system all success

(Thai) เราอาจจะกล่าวได้ว่า “ความเป็นหนึ่งเดียว” เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปในทิศทางเดียวกันและสู่ความสำเร็จที่เป็นเป้าหมายเดียวกัน

(Thai) ไอยรา แพลนเน็ต ตอกย้ำแบรนด์ Aimmura

(Thai) ไอยรา แพลนเน็ต ตอกย้ำแบรนด์ Aimmura

(Thai) ไอยรา แพลนเน็ต ตอกย้ำความเป็นผู้นำงานวิจัยสารสกัดเซซามิน ภายใต้แบรนด์ผลิตภัณฑ์ “AIMMURA” จับมือป๋อ-ณัฐวุฒิ สกิดใจ เซ็นสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์คนแรก (นสพ.เครือข่ายรายวิจารณ์)