កម្មវិធីថ្មីSee more

(Thai) ทอดกฐินวัดบางหญ้าแพรก

(Thai) ทอดกฐินวัดบางหญ้าแพรก

(Thai) “ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสร้างกุศลกัน… ขออนุโมทนาบุญร่วมกัน” ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี กับหลวงพ่อมาลัย อุทโย วันที่ 28 ตุลาคม 2561 ณ วัดบางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร

(Thai) ABC highlights

(Thai) ABC highlights

(Thai) หลักสูตรเริ่มต้นสำหรับนักธุรกิจไอยรา อบรมวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงานใหญ่อาคารไอยเรศวร เปิดจำหน่ายบัตรผ่านระบบ AISMART ตั้งแต่วันที่ 6-24 ตุลาคม 2561 ราคา 50 บาท จำนวน 150 ที่นั่ง

(Thai) One Momentum#3

(Thai) One Momentum#3

(Thai) งานประดับเข็มเกียติยศ วันเสาร์ ที่ 27 ตุลาคม 2561 ณ สโมสรกองทัพอากาศดอนเมือง ห้องชัยพฤกษ์ 1-2 จองบัตรผ่านระบบ AiSmart ตั้งแต่วันนี้ ถึง 24 ตุลาคม 2561

កម្មវិធីកន្លងមកSee more

(Thai) ปลุกพลัง YCC หาดใหญ่

(Thai) ปลุกพลัง YCC หาดใหญ่

(Thai) 30 กย.61 #บอสไอยรา ดร.กัมปนาท บุญราศรี ปลุกพลังสุดฮอต ให้กับนักธุรกิจไอยรา 370 ชีวิต ในหลักสูตร you can change หาดใหญ่

(Thai) Aiyara_CSR จ.บุรีรัมย์

(Thai) Aiyara_CSR จ.บุรีรัมย์

(Thai) 29 กันยายน 2561 #บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด ให้การสนับสนุนมูลนิธิ CCF ภายใต้พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนแก่ เด็กและเยาวชน รร.บ้านช่อผกา จ.บุรีรัมย์

(Thai) ไอยเรศวรคเณศจตุรถี61

(Thai) ไอยเรศวรคเณศจตุรถี61

(Thai) 16 กย.61 วันรวมพลังแห่งศรัทธาของชาวไอยราแพลนเน็ต ในงาน ไอยเรศวรคเณศจตุรถี ประจำปี 2561 งานพิธีเข้มขลังและถูกต้องตามหลักพิธีพรหมณ์ฮินดู นับเป็นพิธีมหามงคลยิ่งนัก

ផ្សព្វផ្សាយ See more

(Thai) T Shirt

(Thai) T Shirt

(Thai) แสดงความรัก… สวมเสื้อยืด I AM AIYARA ราคาตัวละ 250 บาท จำนวนจำกัด! สั่งซื้อได้ที่เคาท์เตอร์ สำนักงานใหญ่

(Thai) ช่องทางการนำส่งเอกสาร

(Thai) ช่องทางการนำส่งเอกสาร

(Thai) เมื่อสมาชิกได้ดำเนินการสมัครสมาชิกผ่านระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ กำหนดให้ต้องนำส่งเอกสารประกอบการสมัครทุกครั้ง โดยมีเอกสารสำคัญที่ต้องส่ง ดังนี้

(Thai) การสร้างเพจและการตั้งชื่อโปรไฟล์

(Thai) การสร้างเพจและการตั้งชื่อโปรไฟล์

(Thai) การสร้างเพจและการตั้งชื่อโปรไฟล์ Social Media บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ดังนี้

ប្រកាសSee more

  • (Thai) ประกาศรายชื่อนักธุรกิจ คุณวุฒิ PLATINUM STAR, BLACK PEARL

    (Thai) ประกาศรายชื่อนักธุรกิจ คุณวุฒิ PLATINUM STAR และ BLACK PEARL STAR รอบวันที่ 1-30 กันยายน 2561

  • (Thai) ประกาศรายชื่อนักธุรกิจคุณวุฒิ BS AWARD, SS AWARD, GS AWARD, DGS AWARD, TGS AWARD

    (Thai) ประกาศรายชื่อนักธุรกิจคุณวุฒิ BS AWARD, SS AWARD, GS AWARD, DGS AWARD, TGS AWARD รอบวันที่ 1-30 กันยายน 2561

  • (Thai) ประกาศรายชื่อนักธุรกิจ คุณวุฒิ PLATINUM STAR, PEARL STAR, BLACK PEARL, RUBY STAR, SAPPHIRE STAR

    (Thai) ประกาศรายชื่อนักธุรกิจ คุณวุฒิ PLATINUM STAR, PEARL STAR, BLACK PEARL, RUBY STAR, SAPPHIRE STAR รอบวันที่ 1-31 สิงหาคม 2561

អត្ថបទSee more

(Thai) ความสำเร็จเหนือขีดจำกัด

(Thai) ความสำเร็จเหนือขีดจำกัด

(Thai) “การที่คนเราไม่สามารถทะลุขีดจำกัด เพราะเขาถูกจำกัดจากความคิด ความเชื่อ จิตใจ และการกระทำของตัวเอง”

(Thai) one system all success

(Thai) one system all success

(Thai) เราอาจจะกล่าวได้ว่า “ความเป็นหนึ่งเดียว” เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปในทิศทางเดียวกันและสู่ความสำเร็จที่เป็นเป้าหมายเดียวกัน

(Thai) ไอยรา แพลนเน็ต ตอกย้ำแบรนด์ Aimmura

(Thai) ไอยรา แพลนเน็ต ตอกย้ำแบรนด์ Aimmura

(Thai) ไอยรา แพลนเน็ต ตอกย้ำความเป็นผู้นำงานวิจัยสารสกัดเซซามิน ภายใต้แบรนด์ผลิตภัณฑ์ “AIMMURA” จับมือป๋อ-ณัฐวุฒิ สกิดใจ เซ็นสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์คนแรก (นสพ.เครือข่ายรายวิจารณ์)