កម្មវិធីថ្មីSee more

(Thai) ABO วันอาทิตย์

(Thai) ABO วันอาทิตย์

(Thai) ABO วันอาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เริ่มเวลา 12.30 น. ณ สำนักงานใหญ่ อาคารไอยเรศวร ห้องประชุม A พบกับวิทยากรไอยราคุณภาพ

(Thai) ลงทะเบียน THE AIYARA 2019

(Thai) ลงทะเบียน THE AIYARA 2019

(Thai) เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมงาน THE AIYARA 2019 ฟรี ผ่านระบบ Aismart 1 ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

(Thai) Marketing Update #2

(Thai) Marketing Update #2

(Thai) ลงทะเบียน ฟรี!!! ฟังเกร็ดความรู้เรื่อง CASHEWY เพื่อการดูแลสุขภาพระดับพรีเมี่ยม โดย ผศ.ดร.ยอดชาย บุญประกอบ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารไอยเรศวร

កម្មវិធីកន្លងមកSee more

(Thai) โค้ชบอส ผู้ปลุกศักยภาพใน YCC BK

(Thai) โค้ชบอส ผู้ปลุกศักยภาพใน YCC BK

(Thai) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.กัมปนาท บุญราศรี หรือ “โค้ชบอส” ได้ปลุกพลัง..นักธุรกิจไอยรา ให้ค้นพบเป้าหมาย ศักยภาพในตัวเอง ในหลักสูตร  You can Change  ดั่งสโลแกนที่ว่า “ชีวิตเปลี่ยนได้ เริ่มต้นที่ใจคุณ” 

(Thai) OM & Cashewy

(Thai) OM & Cashewy

(Thai) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 #ไอยราแพลนเน็ต ได้จัดงาน soft opening ผลิตภัณฑ์ใหม่ Aiyara Cashewy เครื่องดื่มน้ำผลมะม่วงหิมพานต์ ในงาน One Momentum ครั้งที่ 4 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ

(Thai) CSR ไอยรา จ.เชียงใหม่

(Thai) CSR ไอยรา จ.เชียงใหม่

(Thai) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ซึ่งตรงกับวันเด็กแห่งชาติ  ดร.กัมปนาท – ผอ.เมย์ลดา บุญราศรี และคณะจิตอาสาไอยรา ได้ลงพื้นที่ส่งมอบสิ่งดีๆ สู่เด็กๆ ณ โรงเรียนบ้านพัฒนาต้นน้ำที่ 5 อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ផ្សព្វផ្សាយ See more

(Thai) เปลี่ยนเลขที่ อย. เอมมูร่า-วี

(Thai) เปลี่ยนเลขที่ อย. เอมมูร่า-วี

(Thai) แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขที่ อย. เอมมูร่า-วี เนื่องจากบริษัท ผู้ผลิตได้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ ใหม่ จึงต้องมีการเปลี่ยนเลขที่ อย.

(Thai) อัตราค่าบริการจัดส่งสินค้าใหม่

(Thai) อัตราค่าบริการจัดส่งสินค้าใหม่

(Thai) บริษัทฯ กำหนดค่าบริการจัดส่งสินค้าใหม่ สมาชิกที่สั่งซื้อสินค้าตั้งแต่1-2 บิล ส่งที่อยู่เดียวกัน คิดค่าจัดส่ง 100 บาท ทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

(Thai) Shopping Online Aismart V.2

(Thai) Shopping Online Aismart V.2

(Thai) นักธุรกิจไอยรา สามารถสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินด้วยบัตรเครดิต หรือ ระบบ SCB Payment Gateway ในระบบ Aismart V.2 ระบบจะโชว์คะแนนแบบ Real Time

ប្រកាសSee more

  • (Thai) ประกาศรายชื่อนักธุรกิจ คุณวุฒิ PLATINUM STAR, PEARL STAR, RUBY STAR ,SAPPHIRE STAR

    (Thai) ประกาศรายชื่อนักธุรกิจ คุณวุฒิ PLATINUM STAR, PEARL STAR, RUBY STAR ,SAPPHIRE STAR รอบวันที่ 1-31 มกราคม 2562

  • (Thai) ประกาศรายชื่อนักธุรกิจคุณวุฒิ BS AWARD, SS AWARD, GS AWARD, DGS AWARD, TGS AWARD

    (Thai) ประกาศรายชื่อนักธุรกิจคุณวุฒิ BS AWARD, SS AWARD, GS AWARD, DGS AWARD, TGS AWARD รอบวันที่ 1-31 มกราคม 2562

  • (Thai) ประกาศรายชื่อนักธุรกิจ คุณวุฒิ PLATINUM STAR, PEARL STAR, RUBY STAR ,SAPPHIRE STAR

    (Thai) ประกาศรายชื่อนักธุรกิจ คุณวุฒิ PLATINUM STAR, PEARL STAR, RUBY STAR ,SAPPHIRE STAR รอบวันที่ 1-31 ธันวาคม 2561

អត្ថបទSee more

(Thai) ความสำเร็จเหนือขีดจำกัด

(Thai) ความสำเร็จเหนือขีดจำกัด

(Thai) “การที่คนเราไม่สามารถทะลุขีดจำกัด เพราะเขาถูกจำกัดจากความคิด ความเชื่อ จิตใจ และการกระทำของตัวเอง”

(Thai) one system all success

(Thai) one system all success

(Thai) เราอาจจะกล่าวได้ว่า “ความเป็นหนึ่งเดียว” เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปในทิศทางเดียวกันและสู่ความสำเร็จที่เป็นเป้าหมายเดียวกัน

(Thai) ไอยรา แพลนเน็ต ตอกย้ำแบรนด์ Aimmura

(Thai) ไอยรา แพลนเน็ต ตอกย้ำแบรนด์ Aimmura

(Thai) ไอยรา แพลนเน็ต ตอกย้ำความเป็นผู้นำงานวิจัยสารสกัดเซซามิน ภายใต้แบรนด์ผลิตภัณฑ์ “AIMMURA” จับมือป๋อ-ณัฐวุฒิ สกิดใจ เซ็นสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์คนแรก (นสพ.เครือข่ายรายวิจารณ์)