កម្មវិធីថ្មីSee more

(Thai) MARKETING UPDAT 5

(Thai) MARKETING UPDAT 5

(Thai) ลงทะเบียน ฟรี!!! ตอกย้ำความมั่นใจด้วยผลิตภัณฑ์ Aimmura ต้นแบบงานวิจัยสารสกัดเซซามิน โดย ผศ.ดร.ยอดชาย บุญประกอบ วันที่ 20 เมษยายน 2562 ณ สำนักงานใหญ่ อาคารไอยเรศวร

(Thai) Grand ABO ตรัง

(Thai) Grand ABO ตรัง

(Thai) วันเสาร์ ที่ 20 เมษายน 2562 ณโรงแรมธรรมรินธนา จ.ตรัง เวลา 12.00-16.00 น. พบกับ ดร.กัมปนาท บุญราศรี ประธานกรรมการบริหาร

(Thai) Grand ABO สุราษฏร์ธานี

(Thai) Grand ABO สุราษฏร์ธานี

(Thai) วันอาทิตย์ ที่ 21 เมษายน 2562 ณโรงแรมโรงนิภาการ์เด้น เวลา 12.00-16.00 น. พบกับ ดร.กัมปนาท บุญราศรี ประธานกรรมการบริหาร

កម្មវិធីកន្លងមកSee more

(Thai) ทริปรางวัลชีวิตล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา

(Thai) ทริปรางวัลชีวิตล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา

(Thai) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 #ไอยราแพลนเน็ต โดย ดร.กัมปนาท – ผอ.เมย์ลดา บุญราศรี อ.ชาญวิทย์ เมธาชัยวุฒิ ได้มอบรางวัลชีวิตที่สุดแสนจะประทับใจกับทริปล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา กับนักธุรกิจไอยรา (กุรุ๊ปไทย) ที่สามารถพิชิตแรลลี่ RC 1 จำนวน 206 ท่าน

(Thai) The AIYARA 2019 – Year of Onward As One

(Thai) The AIYARA 2019 – Year of Onward As One

(Thai) ไอยราแพลนเน็ต จัดงาน The AIYARA 2019 ฉลองก้าวสู่ปีที่ 8
ภายใต้คอนเซ็ปต์ 2019 Year of Onword As One “ปีแห่งการก้าวไปเป็นหนึ่งร่วมกัน”

(Thai) โค้ชบอส ผู้ปลุกศักยภาพใน YCC BK

(Thai) โค้ชบอส ผู้ปลุกศักยภาพใน YCC BK

(Thai) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.กัมปนาท บุญราศรี หรือ “โค้ชบอส” ได้ปลุกพลัง..นักธุรกิจไอยรา ให้ค้นพบเป้าหมาย ศักยภาพในตัวเอง ในหลักสูตร  You can Change  ดั่งสโลแกนที่ว่า “ชีวิตเปลี่ยนได้ เริ่มต้นที่ใจคุณ” 

ផ្សព្វផ្សាយ See more

(Thai) รายชื่อ Rally 2018 ท่องเที่ยวฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์

(Thai) รายชื่อ Rally 2018 ท่องเที่ยวฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์

(Thai) รายชื่อนักธุรกิจไอยราที่พิชิต Rally 2018, RC2 ท่องเที่ยวฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

(Thai) รายชื่อ Rally 2018 ท่องเที่ยวตุรกี

(Thai) รายชื่อ Rally 2018 ท่องเที่ยวตุรกี

(Thai) รายชื่อนักธุรกิจไอยราที่พิชิต Rally 2018, RC3 ท่องเที่ยวประเทศตุรกี สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

(Thai) รายชื่อ Rally 2018 ท่องเที่ยวฮอกไกโด

(Thai) รายชื่อ Rally 2018 ท่องเที่ยวฮอกไกโด

(Thai) รายชื่อนักธุรกิจไอยราที่พิชิต Rally 2018, RC4 ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ฮอกไกโด สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

ប្រកាសSee more

  • (Thai) ประกาศรายชื่อนักธุรกิจคุณวุฒิ BS AWARD, SS AWARD, GS AWARD, DGS AWARD

    (Thai) ประกาศรายชื่อนักธุรกิจคุณวุฒิ BS AWARD, SS AWARD, GS AWARD, DGS AWARD รอบวันที่ 1-31 มีนาคม 2562

  • (Thai) ประกาศรายชื่อนักธุรกิจ คุณวุฒิ PLATINUM STAR

    (Thai) ประกาศรายชื่อนักธุรกิจ คุณวุฒิ PLATINUM STAR รอบวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2562

  • (Thai) ประกาศรายชื่อนักธุรกิจคุณวุฒิ BS AWARD, SS AWARD, GS AWARD

    (Thai) ประกาศรายชื่อนักธุรกิจคุณวุฒิ BS AWARD, SS AWARD, GS AWARD, DGS AWARD, TGS AWARD รอบวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2562

អត្ថបទSee more

(Thai) ความสำเร็จเหนือขีดจำกัด

(Thai) ความสำเร็จเหนือขีดจำกัด

(Thai) “การที่คนเราไม่สามารถทะลุขีดจำกัด เพราะเขาถูกจำกัดจากความคิด ความเชื่อ จิตใจ และการกระทำของตัวเอง”

(Thai) one system all success

(Thai) one system all success

(Thai) เราอาจจะกล่าวได้ว่า “ความเป็นหนึ่งเดียว” เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปในทิศทางเดียวกันและสู่ความสำเร็จที่เป็นเป้าหมายเดียวกัน

(Thai) ไอยรา แพลนเน็ต ตอกย้ำแบรนด์ Aimmura

(Thai) ไอยรา แพลนเน็ต ตอกย้ำแบรนด์ Aimmura

(Thai) ไอยรา แพลนเน็ต ตอกย้ำความเป็นผู้นำงานวิจัยสารสกัดเซซามิน ภายใต้แบรนด์ผลิตภัณฑ์ “AIMMURA” จับมือป๋อ-ณัฐวุฒิ สกิดใจ เซ็นสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์คนแรก (นสพ.เครือข่ายรายวิจารณ์)