កម្មវិធីថ្មីSee more

(Thai) คลินิกผู้นำ

(Thai) คลินิกผู้นำ

(Thai) “คลินิกผู้นำ” วันอาทิตย์ ที่ 21 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม B อาคารไอยเรศวร เวลา 15.00-16.00 น. พบกับ อ.ชาญวิทย์ เมธาชัยวุฒิ

(Thai) ABC Hilight

(Thai) ABC Hilight

(Thai) ABC Hilight อบรมวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที ถนนงามวงศ์วาน กรุงเทพ เปิดขายบัตรตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2561 จำนวน 300 ที่นั่ง

(Thai) ABO วันอาทิตย์

(Thai) ABO วันอาทิตย์

(Thai) ABO วันอาทิตย์ ที่ 21 มกราคม 2561 ณ สำนักงานใหญ่อาคารไอยเรศวร เริ่มเวลา 12.30 น. พบกับวิทยากรไอยราคุณภาพ

កម្មវិធីកន្លងមកSee more

(Thai) ไอยราฯทำบุญวันขึ้นปีใหม่

(Thai) ไอยราฯทำบุญวันขึ้นปีใหม่

(Thai) ไอยราฯ ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ณ อาคารไอยเรศวร เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561

(Thai) YCC#11 ส่งท้ายปี 1000 คน

(Thai) YCC#11 ส่งท้ายปี 1000 คน

(Thai) มาแรงแบบส่งท้ายปี สัมมนา YCC ครั้งที่11 เมื่อวันที่ 24 ธค.60 นักธุรกิจไอยราเข้าร่วมปลุกพลังวิสัยทัศน์ กว่า 1,250 ท่าน เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตและพุ่งทะยานสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ โดยโค้ชปลุกพลัง ดร.กัมปนาท บุญราศรี

(Thai) ไอยราแพลนเน็ต รับรางวัลระดับโลก

(Thai) ไอยราแพลนเน็ต รับรางวัลระดับโลก

(Thai) ไอยราแพลนเน็ต รับรางวัลระดับโลก International Innovation Awards 2017
@Hyatt on the bund เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

ផ្សព្វផ្សាយ See more

(Thai) Like Facebook

(Thai) Like Facebook

(Thai) ใครไม่อยากเอ้าท์!! กด “ติดดาว” เพจ “บริษัท ไอยราแพลนเน็ต จำกัด” กดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม กดติดดาว

(Thai) เสื้อยืดจรรยาบรรณ

(Thai) เสื้อยืดจรรยาบรรณ

(Thai) เสื้อยืดโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณนักธุรกิจไอยรา ราคาเดียวทุกไซส์ สั่งซื้อได้ที่เคาน์เตอร์สำนักงานใหญ่ ได้ทุกวันทำการ

(Thai) แสดงบัตร/ออกใบเสร็จ

(Thai) แสดงบัตร/ออกใบเสร็จ

(Thai) นักธุรกิจไอยรา แพลนเน็ต ดำเนินธุรกิจถูกต้อง
ตามกฏหมาย พรบ.ขายตรง ฉบับใหม่ล่าสุด ที่กำหนดให้ตัวแทนจำหน่าย/นักธุรกิจอิสระ แสดงบัตรประจำตัวทุกครั้งที่พบลูกค้าและออกใบเสร็จเมื่อมีการซื้อ-ขายสินค้า

ប្រកាសSee more

  • (Thai) ประกาศรายชื่อนักธุรกิจ คุณวุฒิ PLATINUM STAR, PEARL STAR, BLACK PEARL STAR, RUBY STAR

    (Thai) ประกาศรายชื่อนักธุรกิจ คุณวุฒิ PLATINUM STAR, PEARL STAR, BLACK PEARL STAR, RUBY STAR รอบวันที่ 1-31 ธันวาคม 2560

  • (Thai) ประกาศรายชื่อนักธุรกิจคุณวุฒิ BS AWARD, SS AWARD, GS AWARD, DGS AWARD, TGS AWARD

    (Thai) ประกาศรายชื่อนักธุรกิจคุณวุฒิ BS AWARD, SS AWARD, GS AWARD, DGS AWARD, TGS AWARD รอบวันที่ 1-31 ธันวาคม 2560

  • (Thai) ประกาศรายชื่อนักธุรกิจ คุณวุฒิ PLATINUM STAR, PEARL STAR, BLACK PEARL STAR, RUBY STAR, SAPPHIRE STAR

    (Thai) ประกาศรายชื่อนักธุรกิจ คุณวุฒิ PLATINUM STAR, BLACK PEARL STAR รอบวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2560

អត្ថបទSee more

(Thai) ความสำเร็จเหนือขีดจำกัด

(Thai) ความสำเร็จเหนือขีดจำกัด

(Thai) “การที่คนเราไม่สามารถทะลุขีดจำกัด เพราะเขาถูกจำกัดจากความคิด ความเชื่อ จิตใจ และการกระทำของตัวเอง”

(Thai) one system all success

(Thai) one system all success

(Thai) เราอาจจะกล่าวได้ว่า “ความเป็นหนึ่งเดียว” เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปในทิศทางเดียวกันและสู่ความสำเร็จที่เป็นเป้าหมายเดียวกัน

(Thai) ไอยรา แพลนเน็ต ตอกย้ำแบรนด์ Aimmura

(Thai) ไอยรา แพลนเน็ต ตอกย้ำแบรนด์ Aimmura

(Thai) ไอยรา แพลนเน็ต ตอกย้ำความเป็นผู้นำงานวิจัยสารสกัดเซซามิน ภายใต้แบรนด์ผลิตภัณฑ์ “AIMMURA” จับมือป๋อ-ณัฐวุฒิ สกิดใจ เซ็นสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์คนแรก (นสพ.เครือข่ายรายวิจารณ์)